PHÂN XƯỞNG TUYỂN KHOÁNG

Tên viết tắt: PXTK

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng Giám đốc quản lý, vận hành các thiết bị, dây truyền tuyển; dây chuyền vận chuyển quặng tinh sang nhà máy Alumin; thiết bị Cơ giới để sản xuất và vận chuyển quặng tinh Bauxit theo kế hoạch sản xuất. Quản lý vật tư, tài sản, nhà xưởng, nhân lực và địa giới được giao. Vận hành hệ thống hồ đập quặng đuôi. Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện nhà máy tuyển. sửa chữa tài sản, thiết bị theo phân cấp quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đối với công tác tuyển quặng và vận chuyển quặng tinh bằng băng tải dài sang nhà máy Alumin.

 - Quản lý, vận hành hệ thống hồ đập quặng đuôi theo quy định của công ty.

 - Quản lý vận hành toàn bộ hệ thống điện nhà máy tuyển.

 - Quản lý vật tư, tài sản, nhà xưởng, hệ thống kho bãi thuộc địa bàn phân xưởng quản lý.

- Thường xuyên vệ sinh thiết bị vận hành và khu vực trong Nhà máy tuyển đảm bảo công tác an toàn vệ sinh công nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra thiết bị toàn Nhà máy tuyển, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng nhỏ và đề xuất phương án xử lý các hư hỏng nghiêm trọng, để lãnh đạo Công ty và các phòng ban liên quan xem xét giải quyết.

- Tổ chức kiểm tu, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện việc cập nhật hàng ngày về khối lượng quặng nguyên khai đầu vào, sản lượng quặng tinh sản xuất; các chỉ tiêu tiêu hao (xút, keo tụ, điện năng…), tình trạng làm việc của thiết bị vào nhật ký vận hành. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê theo đúng biểu mẫu đã ban hành.

- Chủ động trong việc PCCC cho các thiết bị trong phạm vi quản lý.

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu bổ sung các Quy trình, Quy phạm phục vụ cho công tác vận hành, sửa chữa thiết bị.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

 Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.