PHÂN XƯỞNG NGUYÊN LIỆU

Tên viết tắt: PXNL

Chức năng: Là đơn vị sản xuất, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành sản xuất từ khâu tiếp nhận quặng bauxit từ Nhà máy tuyển, thực hiện đồng nhất quặng; nghiền quặng tinh để sản xuất huyền phù, cung cấp huyền phù cho phân xưởng hòa tách. Tôi vôi và sản xuất sữa vôi. Quản lý vật tư tài sản, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn phân xưởng quản lý. Quản lý hệ thống kho thuộc PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Tiếp nhận quặng tinh từ nhà máy Tuyển, thực hiện đồng nhất quặng; nghiền quặng tinh để sản xuất huyền phù, cung cấp cho phân xưởng hòa tách.

 - Tôi vôi và sản xuất sữa vôi.

- Đề xuất các biện pháp cần thiết để kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.

- Căn cứ kế hoạch của Công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng, trang thiết bị dụng cụ phục vụ sản xuất.

- Đảm bảo sản xuất an toàn cho người và thiết bị. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất và quản lý, đảm bảo sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

- Thực hiện công tác sửa chữa nhỏ thường xuyên, bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị được giao quản lý, theo quy định của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.