PHÂN XƯỞNG HÒA TÁCH

Tên viết tắt: PXHT

 Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng Giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất từ khâu tiếp nhận huyền phù từ phân xưởng Nguyên liệu, khử silic, hòa tách huyền phù thu được dung dịch natriumaluminnat, sau đó pha loãng chuyển tới phân xưởng Lắng rửa bùn đỏ; ngưng nước và gia nhiệt để cấp nước cho các khu vực phục vụ công tác hòa tách. Quản lý vật tư tài sản, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn phân xưởng quản lý. Sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Tiếp nhận dung dịch huyền phù từ phân xưởng nguyên liệu, thực hiện công đoạn khử silic.

- Ngưng nước và gia nhiệt để cấp nước cho các khu vực phục vụ công tác hòa tách dung dịch. Cung cấp dung dịch huyền phù đã hòa tách cho phân xưởng lắng rửa bùn đỏ.

- Phối với với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của thiết bị buộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.

- Đảm bảo sản xuất an toàn cho người và thiết bị. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất và quản lý, đảm bảo sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

- Thực hiện công tác sửa chữa vật tư thiết bị theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.