PHÂN XƯỞNG LẮNG RỬA

Tên viết tắt: PX LRBĐ

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất từ khâu tiếp nhận huyền phù đến từ khu hòa tách thông qua hệ thống tách cát, lắng rửa để đạt được dung dịch thô cung cấp cho phân xưởng kết tinh. Xử lý nước thải để cấp cho PX khí hóa than, kết tinh và Cô đặc. Quản lý vật tư tài sản, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn phân xưởng quản lý. Sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Tiếp nhận huyền phù đến từ phân xưởng hòa tách, tiếp nhận dung dịch kiềm mới từ PX Cô đặc chuyển sang; thực hiện quy trình lắng rửa bùn đỏ để sản xuất dung dịch thô, cung cấp dung dịch thô cho PX kết tinh.

 - Bơm nước từ hồ bùn đỏ về xử lý, phục vụ công đoạn lắng rửa. Bơm bùn đỏ thải ra hồ; xử lý nước thải để cấp cho PX khí hóa than, PX kết tinh và PX Cô đặc.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của phân xưởng theo quy định.

- Căn cứ kế hoạch của Công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tài sản theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.