PHÂN XƯỞNG KẾT TINH

Tên viết tắt: PXKT

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành sản xuất từ khâu tiếp nhận dung dịch thô từ PX Lắng rửa bùn đỏ; Tiếp nhận sửa vôi từ PX Nguyên liệu; thực hiện quy trình lọc, kết tinh huyền phù Hydrat; Cung cấp nước cái kết tinh huyền phù Hydrat cho PX Cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch. Quản lý vật tư tài sản, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn phân xưởng quản lý. Sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

             Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Tiếp nhận dung dịch thô từ PX lắng rửa bùn đỏ, tiếp nhận sửa vôi từ PX nguyên liệu đưa sang. Thực hiện quy trình lọc, kết tinh huyền phù và sản xuất nước cái kết tinh huyền phù hydrat; cung cấp nước cái cho PX Cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch.

 - Sửa chữa thiết bị vật tư thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quy trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.

- Căn cứ kế hoạch của Công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa vật tư thiết bị theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.