PHÂN XƯỞNG CÔ ĐẶC - HIỆU CHỈNH DUNG DỊCH

Tên viết tắt: PX CĐHC

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành sản xuất từ khâu tiếp nhận nước cái kết tinh từ PX kết tinh, thực hiện quy trình cô đặc dung dịch; Xử lý và cấp nước tuần hoàn ( cấp nước ngưng cho PX nguyên liệu để tôi vôi, cấp nước ngưng cho PX lắng rửa bùn đỏ ). Dung dịch sau khi cô đặc, bơm xút lỏng, thực hiện quy trình hiệu chỉnh dung dịch, cung cấp dung dịch sau cô đặc, dung dịch sau hiệu chỉnh cho các phân xưởng sản xuất có liên quan. Quản lý vật tư tài sản, nhân lực, địa giới, kho vật tư nguyên liệu thuộc địa bàn phân xưởng quản lý. Sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Tiếp nhận nước cái kết tinh từ PX kết tinh, thực hiện quy trình cô đặc dung dịch.

 -  Xử lý và cấp nước tuần hoàn ( cấp nước ngưng cho PX nguyên liệu để tôi vôi, cấp nước ngưng cho PX lắng rửa bùn đỏ ).

  - Dung dịch sau khi cô đặc, bơm xút lỏng, thực hiện quy trình hiệu chỉnh dung dịch, cung cấp dung dịch sau cô đặc, dung dịch sau hiệu chỉnh cho các phân xưởng sản xuất có liên quan.

 - Quản lý hệ thống kho vật tư, nguyên nhiên liệu và theo dõi nhập, xuất, tồn các loại vật tư, nguyên liệu thuộc cấp PX quản lý.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.

- Thực hiện công tác sửa chữa vật tư thiết bị theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.