PHÂN XƯỞNG NUNG HYDRAT

Tên viết tắt: PX NH

Chức năng: Là đơn vị sản xuất trực tiếp, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành sản xuất từ khâu tiếp nhận huyền phù hydrat từ phân xưởng kết tinh, thực hiện quy trình lọc hydat. V/c Hydrat sau lọc vào lò nung để sản xuất Alumin, v/c một phần hydrat sau lọc vào kho để xuất bán. Sản phẩm Alumin dạng cát đạt yêu cầu sau khi qua quá trình nung hydrat, được chuyển đến kho chứa và đóng bao bán ra thị trường. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới, kho chứa hy drat, kho chứa Alumin. Thực hiện công tác tiêu thụ hydrat và alumin. Sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

  - Tiếp nhận huyền phù hydrat từ phân xưởng kết tinh, thực hiện quy trình lọc hydat. V/c Hydrat sau lọc vào lò nung để sản xuất Alumin, v/c một phần hydrat sau lọc vào kho để xuất bán. Sản phẩm Alumin dạng cát đạt yêu cầu sau khi qua quá trình nung hydrat, được chuyển đến kho chứa và đóng bao bán ra thị trường.

 - Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

 - Quản lý hệ thống kho chứa hy drat, kho chứa Alumin và thực hiện công tác tiêu thụ hydrat và alumin. Sửa chữa thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của phân xưởng theo quy định.

- Thực hiện công tác sửa chữa vật tư thiết bị, tài sản theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.