PHÂN XƯỞNG NƯỚC - KHÍ NÉN

Tên viết tắt: PX NK

Chức năng: Là đơn vị sản xuất, giúp Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành sản xuất bao gồm các công đoạn: Xử lý, cấp nước sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho các phân xưởng; xử lý nước tuần hoàn cấp cho các trạm khí nén; sản xuất và cấp khí nén cao áp, khí nén hạ áp cho các đơn vị. Quản lý và vận hành hệ thống cấp, thoát nước nhà máy. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

- Quản lý vận hành hệ thống thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng, trạm xử lí nước cấp, Trạm khí nén cao áp và hạ áp.

 - Xử lý, cấp nước phục vụ sản xuất cho các PX; xử lý, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho các PX.

 - Xử lý nước tuần hoàn cấp cho các trạm khí nén; sản xuất và cấp khí nén cao áp, hạ áp cho các phân xưởng.

 - Quản lý và vận hành hệ thống cấp, thoát nước nhà máy Alumin.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.

- Thực hiện công tác sửa chữa thiết bị vật tư tài sản theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.