PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA TỔNG HỢP

Tên viết tắt: PX SCTH

Chức năng: Là đơn vị sản xuất giúp Tổng Giám đốc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất trong công tác: Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, linh kiện, phụ kiện trong toàn bộ hệ thống dây chuyền nhà máy alumin. Thực hiện công tác trung đại tu, sửa chữa lớn máy móc thiết bị và sửa chữa khác. Quản lý vận hành thiết bị cơ giới thực hiện công tác nâng, bốc xúc, vận chuyển vật tư nguyên liệu và sản phẩm Alumin, hydrat. Gia công, chế tạo và sản xuất các sản phẩm cơ khí. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

- Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị thuộc phạm vi quản lý của phân xưởng theo phân cấp.

 - Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị, linh kiện, phụ kiện trong toàn bộ hệ thống dây chuyền nhà máy alumin.

- Thực hiện công tác sửa chữa trung đại tu thiết bị, gia công cơ khí, sửa chữa lớn cụm thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng đặt làm của các đơn vị trong toàn Công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng.

 - Quản lý vận hành thiết bị xe cơ giới thực hiện công tác nâng, bốc xúc, vận chuyển vật tư nguyên liệu và sản phẩm Alumin, hydrat.

- Thực hiện nhiệm vụ tuần kiểm, đánh giá tình trạng thiết bị theo phân cấp của Công ty.

- Kết hợp với các đơn vị trong Công ty lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn thiết bị (theo quy định tuần kiểm – sửa chữa của Công ty).

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác thông kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành các hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng của các thiết bị thuộc quyền quản lý của các phân xưởng theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.