PHÂN XƯỞNG HÓA NGHIỆM

Tên viết tắt: PX HN

Chức năng: Là đơn vị trực tiếp giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất bao gồm các khâu : Phân tích các thành phần của các nguyên liệu đầu vào; các thành phần của sản phẩm; quản lý dữ liệu nhằm kiểm soát các quá trình sản xuất trung gian của Công ty để ổn định chất lượng sản phẩm. Quản lý vận hành hệ thống thiết bị thuộc PX quản lý. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Thực hiện các quy trình phân tích mẫu chất rắn ( Mẫu quặng tinh, mẫu bùn đỏ - pha rắn ).

 - Thực hiện các quy trình phân tích mẫu dung dịch ( Mẫu công nghệ ): Phân tích mẫu khu nghiền, mẫu khu hòa tách, mẫu khu lắng rửa, mẫu khu kết tinh, mẫu khu cô đặc, mẫu khu nung.

 - Phân tích mẫu nguyên liệu đầu vào : Mẫu kiềm vào nhà máy, mẫu vôi, mẫu than.

 - Phân tích mẫu sản phẩm ( Mẫu Alumin, mẫu hydart ).

 - Thực hiện các quy trình phân tích mẫu khu vực nhà máy tuyển.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quá trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của phân xưởng theo quy định.

- Thực hiện công tác sửa chữa thiết bị vật tư theo phân cấp.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.