PHÂN XƯỞNG TRẠM MẠNG

Tên viết tắt: PX TM

Chức năng: Là đơn vị trực tiếp giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, vận hành hệ thống trạm mạng theo phân cấp quản lý của công ty. Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện trong nhà máy alumin; bảo dưỡng tất cả các thiết bị điện cao áp của PX nhiệt điện.

Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ hệ thống cung cấp điện, điều khiển C&I, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng trong công ty. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

- Vận hành hệ thống cung cấp điện cao áp 110kV từ sau máy cắt 171, 172; hệ thống điện 6 KV, hệ thống điện phân phối 0,4 Kv (từ máy biến áp hạ thế 6/0,4Kv đến các tủ điện phân phối điện hạ áp chính các khu vực); máy phát điện dự phòng của Nhà máy Alumina và Nhà máy Tuyển

- Quản lý và sửa chữa, bảo dưỡng các cấp hệ thống C&I bao gồm: Hệ thống điều khiển DCS, các trạm điều khiển độc lập S7-200, 300, 400, thiết bị cân đo và các hệ thống tủ điều khiển đặc thù của thiết bị trong toàn Công ty.

- Quản lý và sửa chữa, bảo dưỡng các cấp hệ thống chiếu sáng công cộng trong toàn Công ty.

- Quản lý vận hành các trang thiết bị phòng thí nghiệm thiết bị điện của Công ty.

- Quản lý sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc toàn Công ty.

- Lập các kế hoạch sửa chữa, hệ thống cung cấp điện, kế hoạch nhu cầu vật tư, phụ tùng tháng, quý theo quy định của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý: An toàn bảo hộ lao động; lao động tiền lương và chế độ chính sách của người lao động theo quy chế của công ty và quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao./.