NHÀ MÁY BAO BÌ ĐỒNG NAI

Xí nghiệp Bao bì Đồng Nai - LDA là đơn vị trực thuộc Công ty Nhôm Lâm Đồng, hạch toán phụ thuộc, được tổ chức dưới hình thức chi nhánh của Công ty; có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật có liên quan; Xí nghiệp hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV.

1. Cơ quan chuyên môn

Gồm Lãnh đạo xí nghiệp và các phòng ban chức năng giúp việc cho Giám đốc xí nghiệp, cục thể:

a. Lãnh đạo xí nghiệp

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo toàn bộ hoạt động của xí nghiệp, đảm bảo hiệu quả phát triển ổn định, bền vững, gồm có:

  + 01 Giám đốc

  + 02 Phó Giám đốc gồm: 01 PGĐ sản xuất, 01 PGĐ Kinh doanh

b. Các phòng ban chức năng: gồm 03 phòng

- Phòng Kế toán

- Phòng Kinh tế tổng hợp

- Phòng Tổ chức hành chính

* Chức năng: Các phòng ban trực thuộc xí nghiệp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc xí nghiệp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được Công ty giao hằng năm, đảm bảo đúng quy định trong luật doah nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của xí nghiệp và các văn bản pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty và của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

* Nhiệm vụ:

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, khuyến khích việc đề xuất các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành phù hợp từng giai đoạn phát triển của xí nghiệp.

- Giúp Giám đốc xí nghiệp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực được giao theo đúng pháp luật của nhà nước, quy định của Công ty và Tập đoàn.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng để giải quyết những việc đòi hỏi có sự tham gia của nhiều phòng, nhiều bộ phận. Thường xuyên giữ mỗi liên hệ, cung cấp đầy đủ thông tin với các Phòng Ban của Công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng ban trên Công ty theo lĩnh vực quản lý và ngành dọc của các phòng ban Công ty.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, lưu trữ công văn, hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Công ty, Tập đoàn và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị được giao. Tiết kiệm trong sử dụng các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác.

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Giám đốc xí nghiệp, trước lãnh đạo Công ty về lĩnh vực được giao.

2. Phân xưởng: gồm 01 phân xưởng sản xuất

* Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành và tổ chức của phân xưởng theo kế hoạch, nhiệm vụ xí nghiệp và Công ty giao