PHÒNG KẾ TOÁN - THỐNG KÊ - TÀI CHÍNH

Phòng Kế toán thống kê tài chính là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc mọi công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê của Công ty.

Theo dõi và phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái (cả hiện vật và giá trị) và tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề liên quan đến chế độ tài chính kế toán.

Nhiệm vụ

Phòng Kế toán thống kê tài chính có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, Luật KTTK và của TKV.

  • Công tác Kế toán:

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước và mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ và hiệu quả.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Tập hợp phản ánh kịp thời chi phí giá thành và kết quả hoạt động SXKD của Công ty hàng tháng, quý, năm. Tổ chức phân tích giá thành hàng quý, năm, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính cho Công ty.

- Tính toán và trích đủ, đúng, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.

- Chi trả các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước, quy chế thỏa thuận của Công ty với người lao động (chế độ tiền lương, thưởng, chế độ BHXH, …) đến tận tay người lao động.

- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu các số liệu liên quan đến chi phí, doanh thu cùng với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và thống nhất.

- Tổ chức bảo quản, lưu giữ hóa đơn, chứng từ, tài liệu, sổ sách kế toán - tài chính của Công ty.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính kế toán của Nhà nước đúng quy định.

- Tổ chức hướng dẫn các đơn vị về chế độ chứng từ ban đầu phục vụ cho công tác hạch toán kế toán được chính xác. Củng cố và không ngừng hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý như hạch toán giá thành theo công đoạn, phản ánh chi phí giá thành của từng sản phẩm riêng biệt, phản ánh doanh thu và chi phí bất thường được chính xác phục vụ yêu cầu quản lý của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật kế toán và chức năng giám sát viên Nhà nước tại Công ty.

- Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán - tài chính - thống kê và báo cáo quyết toán của Công ty theo chế độ hiện hành.

- Là thường trực Hội đồng duyệt giá, thường trực ban tiết kiệm chống lãng phí của Công ty.

  • Công tác Tài chính:

- Cân đối tài chính đảm bảo nhu cầu tiền vốn cho các hoạt động SXKD của Công ty, tăng khả năng thanh toán của Công ty và đảm bảo vòng quay của vốn lưu động theo kế hoạch được giao.

- Mở sổ sách, tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ chi phí, doanh thu, tài sản, vốn của Công ty tuân thủ theo quy định của Nhà nước, của Công ty về công tác tài chính.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp ngân sách, thanh toán nợ. Đôn đốc và thu nợ của khách hàng cũng như công nợ nội bộ kịp thời có hiệu quả.

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng chế độ kiểm kê tài sản định kỳ.

- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn trong Công ty theo đúng yêu cầu kế toán - tài chính.

- Là thường trực Hội đồng thanh lý và xử lý tổn thất tài sản, thường trực hội đồng kiểm kê.

  • Công tác thống kê:

-  Quản lý công tác thống kê của Công ty.

- Tổ chức bộ máy theo dõi, ghi chép số liệu ban đầu trong toàn bộ dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Thiết kế ban hành biểu mẫu sổ sách, báo cáo thống kê thống nhất trong toàn Công ty, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thống kê, nhân viên kinh tế phân xưởng.

- Lập các báo cáo thống kê định kỳ nộp cho các cơ quan ban ngành và cấp trên theo quy định hiện hành, đúng thời hạn để phục vụ kịp thời cho công tác điều hành sản xuất.

- Kiểm tra báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu thống kê và cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu đột xuất.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.