PHÒNG VẬT TƯ

Là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng  Giám đốc công ty về công tác quản lý vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất; cung ứng, bảo quản, nhập xuất vật tư vật liệu; quản lý sản phẩm sửa chữa, gia công cơ khí tự làm nhập kho công ty; theo dõi tổng hợp và báo cáo định mức tiêu hao sử dụng; quản lý vật tư phế thải thu hồi; quyết toán vật tư, quản lý kho bãi, tài sản liên quan.

Nhiệm vụ:

Phòng Vật tư có các nhiệm cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

Các nhiệm vụ chính:

 - Cung ứng bảo quản nhập, xuất vật tư, vật liệu.

-  Căn cứ kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm và nhu cầu vật tư của các phòng lập để kiểm tra đối chiếu số lượng, ký mã hiệu, chủng loại ... đối chiếu với hàng tồn kho và sự biến động của thị trường để lập kế hoạch vật tư sát với nhu cầu, đảm bảo tiết kiệm.

- Căn cứ kế hoạch mua vật tư đã được cấp trên phê duyệt chủ động tìm khách hàng, khai thác nguồn hàng đảm bảo phục vụ sản xuất  kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện nhiệm vụ mua, bán, nhập, xuất, bảo quản vật tư theo đúng Quy chế quản lý vật tư.

- Xây dựng và bổ sung các nội quy quy định từng loại kho hàng, quy trình nhập xuất, vận chuyển các loại vật tư.

- Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ công tác được giao và đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của Công ty, đảm bảo phù hợp và hiệu quả trong công tác quản lý trên cơ sở nguyên tắc chung của Công ty, Tập đoàn và Nhà nước quy định.

- Cải tiến đảm bảo khoa học trong công tác quản lý và lập các biện pháp quản lý phù hợp với từng giai đoạn sản xuất.

- Lập các báo cáo, tháng, quý, năm theo quy định và các đề xuất liên quan, báo cáo Tổng Giám đốc.

- Cùng với các phòng ban liên quan, lập kế hoạch tu sửa kho tàng, bảo dưỡng vật tư trong kho đảm bảo các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ vật tư không bị hư hại, mất mát.

- Lập các phương án sử dụng các loại vật tư ứ đọng, hàng tồn kho.

- Theo dõi tổng hợp và báo cáo định mức. Giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu; quản lý về kho tàng vật tư, công cụ, thiết bị, ... phục vụ sản xuất liên quan.

 - Quản lý vật tư phế thải thu hồi nhập kho công ty.

 - Quản lý hệ thống kho, bãi của công ty trực thuộc phòng quản lý.

- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các phân xưởng về quản lý vật tư.

- Thực hiện quyết toán vật tư theo quy định.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.