PHÒNG AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác AT-BHLĐ, VSLĐ và môi trường, an toàn bức xạ. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

Nhiệm vụ

Phòng ATMT có các nhiệm vụ cụ thể được trình bày dưới đây, nhưng không hạn chế các các nhiệm vụ khác theo quy định của nhà nước, và của TKV.

Các nhiệm vụ chính:

  • Công tác An toàn-BHLĐ, VSLĐ:

- Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng nội quy, quy chế quản lý An toàn-BHLĐ.

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch BHLĐ theo kỳ kế hoạch, trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng chức năng khác đôn đốc các đơn vị sản xuất, các bộ phận liên quan, thực hiện đúng nội dung, tiến độ của kế hoạch BHLĐ.

- Hướng dẫn và tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các tiêu chuẩn, quy phạm về AT-BHLĐ của nhà nước, của ngành. Các nội quy, quy chế, chỉ thị về công tác AT-BHLĐ của Tập đoàn, Công Ty đến các đơn vị SX và người lao động. Đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và theo dõi việc thực hiện.

- Phối hợp với các phòng ban đơn vị sản xuất xây dựng các quy trình biện pháp KTAT-VSLĐ -PCCN; kiểm tra, theo dõi việc kiểm định, xin cấp phép và sử dụng các thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Đối với nhiệm vụ xin cấp phép và sử dụng các thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ  sinh lao động chuyển giao về phòng Cơ điện kể từ ngày 01/01/2014).

- Thẩm định hồ sơ kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng theo hướng dẫn của Tập đoàn, kiểm tra các máy, thiết bị mới nhập khẩu, mới chế tạo lần đầu trước khi đưa vào hoạt động.

- Tổ chức huấn luyện An toàn bước 1, huấn luyện định kỳ cho CBCN và  lực lượng cấp cứu bán chuyên của Công ty. Tổ chức luyện tập, diễn tập định kỳ theo quy định.

- Thường trực điều tra, thống kê các vụ tai nạn lao động, sự cố xảy ra trong Công ty theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo công tác ứng cứu sự cố - tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy

- Thẩm định các thiết kế kỹ thuật, các dự án khai thác mỏ.

  • Công tác môi trường:

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc công ty việc cụ thể hóa các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách, chiến lược của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm, 5 năm, trình Tập đoàn phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được duyệt. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình theo quy định.

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Tổ chức lắp đặt, trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường; thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên.

- Đánh giá hiện trạng môi trường khi tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hàng năm và dự báo những vấn đề môi trường cấp bách để có giải pháp ngăn ngừa sự cố, tai biến môi trường.

- Triển khai, giám  sát, đôn đốc việc xử lý giảm thiểu các yếu tố (chất thải, khói,, bụi…) ảnh hưởng tới môi trường và phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị vận chuyển, lưu giữ, sử dụng hóa chất theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý thiết bị quan trắc các tác động đối với môi trường từ các khu vực sản xuất của mình.

- Tổ chức chỉ đạo các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi sự cố xảy ra.

- Tổ chức điều tra, xác minh sự cố: Xác định ranh giới, mức độ, nguyên nhân, biên pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các phòng ban thẩm định dự án môi trường và các nộ dung môi trường của dự án khác.

- Tuyên truyền vận động CBCNV trong toàn công ty nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về bảo vệ môi trường.

- Thống kê lưu trữ số liệu về tác động môi trường, về nguồn thải, chất thải từ hoạt động của mình.

- Có trách nhiệm công khai và báo cáo các thông tin về môi trường trong phạm vi quản lý của mình với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường các cấp theo quy định.

- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ về việc thực hiện các quy định và pháp luật bảo vệ môi của các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Công ty giao.