PHÂN XƯỞNG KHÍ HÓA THAN

Tên viết tắt: PX KHT

Chức năng: Là đơn vị sản xuất, giúp Tổng giám đốc quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất bao gồm các công đoạn : Sản xuất khí hóa than; xử lý nước tuần hoàn, cấp nước cho lọc bụi tĩnh điện và tháp; phân tích mẫu thí nghiệm ( Phân tích mẫu khí, phân tích mẫu nước ). Quản lý vận hành hệ thống thiết bị khí hóa than. Quản lý hệ thống đường ống khí ga, đường ống hơi nước, đường ống huyền phù. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, bố trí lao động sản xuất hợp lý, để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả dây chuyền thiết bị được giao theo Quy trình, Quy phạm của Công ty đã ban hành.

 - Thực hiện quy trình công nghệ sản xuất khí hóa than.

 - Xử lý nước tuần hoàn, cấp nước cho lọc bụi tĩnh điện và tháp.

 - Phân tích mẫu thí nghiệm của phân xưởng ( Phân tích mẫu khí, phân tích mẫu nước ).

 - Quản lý vận hành hệ thống thiết bị khí hóa than. Quản lý hệ thống đường ống khí ga, đường ống hơi nước, đường ống huyền phù. Quản lý vật tư tài sản, thiết bị, nhân lực, địa giới thuộc địa bàn PX quản lý.

- Duy trì và cải tiến chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quản sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.

- Phối hợp với các phân xưởng, phòng ban khác để hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quy trình công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác thống kê, lưu trữ các thông số vận hành, thời gian vận hành của các thiết bị thuộc quyền quản lý của Phân xưởng theo quy định.

- Thực hiện công tác sửa chữa vật tư, thiết bị, tài sản theo phân cấp quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, VSCN, VSMT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.